Obsah

Výše poplatku je stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce č. 3 /2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 13. 12. 2017

Poplatek za tuhý komunální odpad (TKO) za rok 2018:                        470 Kč/osoba

Poplatek za TKO 2018  podnikatelé:                                                      1 200 Kč

Platba v pokladně OÚ od 20. 1. 2018, převodem (č.ú. 1801711309/0800, VS - č.domu)

Lhůta pro zaplacení poplatků je do 31. 5. 2018, po tomto dni budou občané vyzvání k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. Nevyhoví-li občan této výzvě, bude nedoplatek vymáhán v souladu s § 73 zákona o správě daní a poplatků daňovou exekucí.