Obsah

 

 

Po odevzdání návrhu územního plánu budou následovat níže uvedené etapy. Proces projednání řídí pořizovatelka Ing. Renáta Urbášková z Odboru výstavby a úřadu územního plánování Městského úřadu Uničov. Termíny projednání a lhůty, během kterých je možné podávat námitky a připomínky, jsou vždy zveřejněny na úřední desce obce a pořizovatele.

- společné jednání s dotčenými orgány, v rámci kterého budou obeslány s žádostí o stanovisko dotčené orgány, jejichž zájmy mohou být řešením územního plánu ovlivněny. Obyvatelé obce mohou v této etapě vznášet připomínky s navrženému řešení. Dle stanovisek dotčených orgánů a připomínek se následně územní plán upraví.

- řízení o vydání územního plánu, v rámci kterého se uskuteční veřejné projednání územního plánu. Na veřejném projednání mohou vlastníci pozemků dotčených řešením územního plánu vznášet námitky k navrženému řešení. Ostatní osoby mohou vznášet připomínky k navrženému řešení. O uplatněných námitkách a připomínkách rozhoduje zastupitelstvo obce.

- vydání územního plánu zastupitelstvem obce. Pokud budou námitky a připomínky uplatněné v rámci veřejného projednání zastupitelstvem zamítnuty, nebo z nich vyplynou pouze nepodstatné úpravy územního plánu, tak bude možné územní plán vydat. Pokud z námitek a připomínek vyplynou výraznější úpravy územního plánu, tak bude nutné jej upravit a opakovat veřejné projednání.

Veřejné projednání Územního plánu proběhne po společném jednání s dotčenými orgány a veřejnost bude včas s termínem seznámena (předpoklad září/2018).

 

Veřejné projednání návrhu  Územního plánu obce Dlouhá Loučka se uskuteční dne 1. 4. 2019 v 15:00  hodin v zasedací místnosti OÚ  -    příloha (ke stažení)

 

Veřejné projednávání Územního pláná Dlouhá Loučka: 

Výkres základního členění

Urbanistická koncepce

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce vodního hospodářství

Koncepce energetiky a spoju

Výkres veř.prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů

1. Výrok

Odůvodnění