Obsah

Výše poplatku je stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce č. 2 /2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12. 12. 2018

Poplatek za tuhý komunální odpad (TKO) za rok 2021 :                                 500 Kč/osoba

Poplatek za TKO 2021 podnikatelé:                                                                1 815,- Kč s DPH

Platba v hotovosti na pokladně OÚ od 20.1. 2021 nebo převodem na č.ú. 1801711309/0800, VS - č.domu

Lhůta pro zaplacení poplatků je do 31. 5. 2021, po tomto dni budou občané vyzvání k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. Nevyhoví-li občan této výzvě, bude nedoplatek vymáhán v souladu s § 73 zákona o správě daní a poplatků daňovou exekucí.

 

TKO pro podnikatele  byl schválen na 25. zasedání RO, ze dne 20.11. 2019, usnesením č. 25/3.