Menu
Obec Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka

Osvobození a úlevy

Osvobození 

  1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

  1. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
    1. je narozena v období od 1. 1. do 31. 12. příslušného kalendářního roku
    2. je umístěna v Azylovém domě pro muže a ženy nebo Domově pro matky s dětmi v tísni ze sociálních důvodů,
    3. se zdržuje nepřetržitě v zahraničí, a to déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v příslušném kalendářním roce.
  2. Od poplatku se osvobozuje osoba přihlášená k pobytu v obci Dlouhá Loučka, jejíž poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, v níž není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce (má-li k bytu, rodinnému domu nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci vlastnické právo více osob, jsou osvobozeny, pokud je přihlášena k pobytu v obci Dlouhá Loučka alespoň jedna z nich).
  3. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 písm. b) a c) tohoto článku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit nejpozději do 31. 5.  příslušného kalendářního roku. Pokud skutečnost zakládající nárok na osvobození od poplatku nastala až po 31. 5.  příslušného kalendářního roku, je poplatník povinen ji ohlásit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího vzniku.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených  touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.


Nárok na osvobození od poplatku prokazuje poplatník správci poplatku nejpozději do 31. 5. kalendářního roku, po této lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nárok vznikl. 

O osvobození žádá občan na každý kalendářní rok !!!

Mohlo by Vás zajímat


Kde nás najdete?

mapa