Menu
Obec Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka

Revize kotlů na tuhá paliva

V poslední době se mnoho našich spoluobčanů obrací na obecní úřad ohledně revizí kotlů na tuhá paliva. Povinnosti týkající se revizí jsou ve zprávě Ministerstva životního prostředí. Ze stránek Asociace podniků topenářské techniky APTT jsme stáhli revizní techniky z nejbližšího okolí, kteří mají oprávnění na tuto činnost. Pokud máte zájem o revizi kotlů, můžete se obrátit na tyto techniky, případně na další, kteří jsou na stránkách APTT.

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku.

Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

Do konce letošního roku tak má projít prohlídkou odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012) říká, že první revize vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky. Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

„Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za vámi domů. Dobrá technická kondice kotlů je pro nás základem vedoucím k minimalizaci dopadů vytápění na životní prostředí a k jejich efektivnímu i bezpečnému provozu. Kotel má být dle zákona o ochraně ovzduší instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo určené výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem jsou zakouřené obce v zimním období. Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly již běžně provádí, zákon tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé ČR,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.

4 kroky MŽP pro lepší ovzduší

Povinné revize ze zákona o ochraně ovzduší, celorepublikové kotlíkové dotace financované z OPŽP 2014–2020, zákaz provozu těch nejstarších kotlů v roce 2022 a kontroly spalovaného materiálu přímo v domácnostech zaměřené na dnes nepostihnutelné notorické znečišťovatele ovzduší – to jsou 4 kroky Ministerstva životního prostředí k lepšímu ovzduší v České republice.

Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lidských sídlech. Na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až 90 %.

TIP MŽP: Pokud jste letos instalovali nebo ještě budete instalovat zcela nový kotel, mějte na paměti, že protokol o revizi musí mít všechny, tedy i nové kotle. Protože ne každý montážní technik má oprávnění ke kontrolám technického stavu, máte možnost si situaci zjednodušit tím, že si vyberete takového dodavatele, který v rámci instalace nového kotle zajistí i „revizi zdarma“.

Jak sehnat revizního technika

Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky, také zde.

Na seznamu je aktuálně téměř 1300 odborníků, pokrývajících 36 výrobců kotlů. Někteří z nich mají více osvědčení od více výrobců, takže certifikovaných oprávnění je aktuálně 1800 po celé republice. Seznam se průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví výrobci proškolují servisní techniky a udělují jim osvědčení. V seznamu můžete vyhledávat podle značky výrobce, typu kotle nebo podle kraje či města, kde odborně způsobilá osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici. U kontaktu na technika najdete vždy i kopii vydaného osvědčení.

TIP MŽP: Ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu. Pokud na seznamu svého výrobce nenajdete, obraťte se na výrobce, prodejce nebo dodavatele svého kotle a domluvte se přímo s ním. Pokud vám sdělí, že žádné odborně způsobilé osoby nevyškolil a ani se k tomu nechystá, můžete využít odborníky jiných výrobců, avšak proškolené na váš typ kotle. Tuto informaci najdete v osvědčení odborně způsobilé osoby vydaném výrobcem.

Jak bude kontrola probíhat

Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo), případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600-1500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu. Jak vypadá doklad o kontrole technického stavu kotle zveřejněném na internetových stránkách MŽP.

Tato metodika MŽP připravená právě s APTT stanovuje, jak má vypadat doklad o kontrole, jak má proběhnout revize a jaké podmínky musí plnit odborně způsobilé osoby proškolené přímo výrobci.

TIP MŽP: S konkrétními dotazy na technické detaily revize se můžete obrátit také přímo na Asociaci podniků topenářské techniky na www.aptt.cz.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Výběr oprávněných osob k revizi kotlů na tuhá paliva

Mohlo by Vás zajímat


Kde nás najdete?

mapa